Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (28 bài)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ - NGHIỆP VỤ HÈ 2015

UBND HUYỆN EAKAR PHÒNG GD & ĐT Số: 177/KH- PGD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Eakar, ngày 16 tháng 07 năm 2015 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ - NGHIỆP VỤ HÈ 2015 Thực hiện công văn số 98-HD/TG, ngày 08/6//2015 của Ban tuyên giáo Tỉnh...

BÀI GIẢNG  (20 bài)

TƯ LIỆU  (1 bài)

GIÁO ÁN  (17 bài)

ĐỀ THI  (47 bài)

Thông tư 32 - QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 32/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

CHUYÊN ĐỀ  (23 bài)

CÁC LOẠI BÁO CÁO  (17 bài)


Website cá nhân tiêu biểu